Gratis geleverd, In heel Europa!
levering binnen 1-3 dagen, in heel europa!
Betalen op rekening, mogelijk na goedkeuring!

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing bij TCC Spares B.V., gevestigd te Oosterhout. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden tussen TCC Spares B.V. en afnemer altijd voorrang hebben boven en de toepasselijkheid uitsluiten van eventueel door afnemer gehanteerde voorwaarden en/of bedingen, van welke aard dan ook, zelfs indien ook in die voorwaarden en/of bedingen voorrang is bedongen, hetgeen alsdan niet door TCC Spares B.V. wordt aanvaard. Indien en voor zover echter op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in ieder geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 2. Offertes en prijzen Alle door TCC Spares B.V. uitgebrachte offertes, aanbiedingen en prijzen, ook die staan vermeld in catalogi en prijscouranten, zijn steeds vrijblijvend en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. TCC Spares B.V. is gerechtigd wijzigingen in de kostprijs door te berekenen, zoals loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen, wijziging in omzetbelasting, onvoorziene prijsverhogingen van leveranciers of welke verhogingen of wijzigingen dan ook, ook al is een order schriftelijk bevestigd en/of een overeenkomst reeds tot stand gekomen. De prijzen zoals afgesproken in ons ERP systeem en met de klant zijn altijd leidend.

Artikel 3. Levertijd De aangegeven levertijden zijn geheel vrijblijvend en zijn in ieder geval niet van toepassing bij overmacht van welke aard dan ook. TCC Spares B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overschrijding van de termijn. Afnemer is niet gerechtigd bij overschrijden van de levertijd de order te annuleren of de overeenkomst te ontbinden of nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 4. Overmacht Indien TCC Spares B.V., door overmacht niet in staat is aan e´e´n of meer van haar verplichtingen te voldoen heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, derhalve niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende of beperkende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, werkstaking, vervoerstremmingen, tekortkomingen van leveranciers en andere niet voorzienbare omstandigheden ten gevolge waarvan de uitvoering van de order of overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

Artikel 5. Betaling Betaling door afnemer dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum op een door TCC Spares B.V. aan te wijzen rekening, zonder aftrek van enige korting en zonder het recht van schuldcompensatie, tenzij anders is overeengekomen. Geschillen, van welke aard ook, geeft afnemer nimmer het recht betalingen te weigeren en/of op te schorten. Indien afnemer niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is deze zonder verdere aanmaning of sommatie van rechtswege in verzuim en is TCC Spares B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar overige rechten ingevolge wet, overeenkomst en deze voorwaarden. TCC Spares B.V. is alsdan gerechtigd al haar werkzaamheden ten behoeve van deze afnemer met onmiddellijke ingang te staken, zonder daarmee op enigerlei wijze jegens deze afnemer schadeplichtig te zijn.

Artikel 6. Ontbinding Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de met TCC Spares B.V. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft TCC Spares B.V. het recht zonder enige in verzuimstelling en zonder rechterlijke tussenkomst de tussen TCC Spares B.V. en afnemer bestaande overeenkomsten (voor zover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd) als ontbonden te beschouwen en van afnemer betaling te vorderen voor de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten en schaden, veroorzaakt door het verzuim van afnemer.

Artikel 7. Eigendom voorbehoud Alle door TCC Spares B.V. aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van TCC Spares B.V. totdat alle door afnemer uit welken hoofde dan ook verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan. De geleverde zaken kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, te allen tijde door TCC Spares B.V. worden teruggenomen, terwijl afnemer alsdan verplicht is deze goederen terstond op eerste aanmaning franco aan TCC Spares B.V. te retourneren. Afnemer is niet gerechtigd op welke wijze dan ook over de zaken te beschikken op een wijze waardoor het hiervoor gemaakte eigendom voorbehoud van TCC Spares B.V. zou worden aangetast.

Artikel 8. Auteursrecht Het geheel of gedeeltelijk overnemen of vermenigvuldigen van door TCC Spares B.V. uitgebrachte brochures, catalogi, prijscouranten, overige schrifturen, informatiedragers en software is zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet toegestaan. TCC Spares B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vergissingen of onjuiste gegevens in deze schrifturen.

Artikel 9. Technische gegevens De door TCC Spares B.V. verstrekte afbeeldingen, tekeningen, zichtzendingen/monsters, maten, gewichten, draagvermogens, chemische bestendigheid en overige technische specificaties zijn in hoofdzaak ontleend aan opgaven van de door TCC Spares B.V. vertegenwoordigde leveranciers. Deze gegevens zijn niet bindend, doch slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven. Afwijkingen van aldus verstrekte gegevens geven geen recht op reclame.

Artikel 10. Uitsluiting Aansprakelijkheid TCC Spares B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan zaken die zij van leveranciers of anderszins heeft betrokken. Zij zal in de plaats daarvan aan afnemer overdragen en cederen alle aanspraken die zij ter zake zelf kan doen geldend maken. TCC Spares B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard of in welke vorm dan ook, ontstaan door dienstverlening in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen advies en/of voorlichting. Afnemer verbindt zich TCC Spares B.V. te zullen vrijwaren voor elke aanspraak tot schadevergoeding jegens TCC Spares B.V. ter zake van of in verband met de door TCC Spares B.V. aan afnemer geleverde zaken.

Artikel 11. Geschillen Op alle tussen TCC Spares B.V. en afnemer afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De daartoe bevoegde rechter is bij uitsluiting gerechtigd van alle geschillen tussen TCC Spares B.V. en afnemer kennis te nemen.

Oosterhout, 19 juni 2013
Schrijf je in voor de nieuwsbrief